Proaktivna objava informacija


IZVJEŠĆA O POSLOVANJU
(pdf)
Račun dobiti i gubitka 2022.pdf, 2021.g. , 2020.g. , 2019.g.
Bilanca 2022.pdf , 2021.g, , 2020.g,2019.g.
Izvješće Uprave 2022.pdf , 2021.g.2020.g.2019.g.
Izvješće neovisnog revizora za 2022.pdf2021.g.2020.g. , 2019.g.
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2022.pdf2021.g.

Izvješće o ostvarenju fin. plana Društva za 2022. god. , 2021.g. , 2020.g.
Sjednice_NO_2022.pdf2021.g.2020.g.2019.g.

Poslovni plan 2024.pdf , 2023.g. , 2022.g. , 2021.g. , 2020.g.

PLAN NABAVE: Objavljeno na https://eojn.nn.hr , odnosno od 2024. g. na https://eojn.hr
REGISTAR UGOVORA: Objavljeno na https://eojn.nn.hr , odnosno od 2024. g. na https://eojn.hr
Izjava o ne postojanju sukoba interesa
Uputa-o-provedbi-postupaka-jednostavne-javne-nabave.pdf
Sponzorstva i donacije 2023.pdf , 2022.g. , 2021.g. , 2020.g.


PRISTUP INFORMACIJAMA
Katalog informacija.pdf
Uvjeti za pristup informacijama.pdf
Plan rada službenika za informiranje 2024.pdf , 2023.g. , 2022.g. , 2021.g.
Godišnje izvješće PPI 2023.pdf , 2022.pdf , 2021.pdf , 2020.pdf
Samoprocjena TJV sukladno ZPPI

Pristup informacijama možete zatražiti ispunjavanjem za to predviđenog obrasca Zahtjeva za pristup informacijama ili Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacija ili Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, kojeg može dostaviti izravno Službeniku za informiranje putem navedenih kontakt podataka poštom ili e-mailom.

Akti kojima se uređuje pravo pristupa informacijama su:
 –  Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) putem poveznice:
    https://zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

–   Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14 i 141/22) putem poveznica:
    https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html
    https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html
    https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

–   Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 83/14) putem poveznice:
    https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_10_137_2418.html


ODLUKE I IZJAVE

Odluka o formiranju povjerenstva za izradu i praćenje AKP.pdf
Odluka o imenovanju Službenika za informiranje.pdf
Odluka o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka.pdf
Odluka o imenovanju osobe za prijavu nepravilnosti.pdf
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku.pdf
Odluka o obvezi potpisivanja izjave o povjerljivosti.pdf
Odluka o provodenju edukacije za eticku kompetentost.pdf
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija.pdf
Izjava o povjerljivosti i nepristranosti.pdf
Računovodstvene politike.pdf


DOKUMENTI
Vizija-Misija.pdf
Kodeks poslovnog ponašanja.pdf
Pravilnik za prevenciju korupcije.pdf
Disciplinski pravilnik AKP.pdf
Akcijski plan HB-J 2019-2020.pdf , 2013.g.
Izvještaj AKP za zadnje polugodište 2020.pdf , prvo polugodište 2020.
Kalendar važnih događanja


INFORMACIJE I KONTAKTI

Organizacijska shema.pdf
Informacija o članovima NO i Uprave.pdf

Službenik za informiranje:  Anita Deverić, adeveric@hb.hr tel.: 01/6596-999
Osoba za prijavu nepravilnosti: Livija Mitić, lmitic@hb.hr tel.: 01/6596-999
Povjerenik za etiku: Krešo Čop, kcop@hb.hr tel.: 01/6596-999